obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Ako vybaviť

Ako postupovať pri vybavovaní opatrovateľskej služby

TRVALÝ POBYT

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v obci Smrdáky.
 
Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

- občiansky preukaz,
- ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
- cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
- doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
- súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu,
   s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu,

Potvrdenie o trvalom pobyte

- občiansky preukaz,
- správny poplatok (na základe zákona č. 286/2012 o správnych poplatkoch),
- pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa,
   potvrdenie je oslobodené od poplatku,

Zrušenie trvalého pobytu

- podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti,
- občiansky preukaz,
- doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace,
- trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu,

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa).

 

RYBÁRSKY LÍSTOK

Podľa § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov obec a mestské časti vydávajú na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný a týždenný. Rybárske lístky majú byť v zmysle citovaného zákona vydávané na obdobie 36 mesiacov, 12 mesiacov, 1 mesiac (28-31 dní) alebo 1 týždeň odo dňa vydania. 

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

a) týždenný                            1,50 €

b) mesačný                            3,00 €

c) ročný                                  7,00 €

d) trojročný                          17,00 €

Oslobodenie:

1. Od poplatku sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku  sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Ako postupovať v prípade úmrtia.