obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Ako vybaviť

TRVALÝ POBYT

Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. Pri vybavovaní tejto agendy sa občan dostaví na ohlasovňu pobytu v obci Smrdáky.
 
Hlásenie občana k trvalému a prechodnému pobytu

- občiansky preukaz,
- ak sa jedná o dieťa do 15 rokov, zákonný zástupca predkladá rodný list dieťaťa,
- cudzinec predkladá cestovný pas alebo osvedčenie o štátnom občianstve,
- doklad o vlastníctve rodinného domu alebo budovy určenej na bývanie, kde sa hlásite k pobytu,
- súhlas vlastníka resp. všetkých spoluvlastníkov nehnuteľnosti, kde sa hlásite k pobytu,
   s výnimkou prihlásenia jedného zo spoluvlastníkov, jeho manžela alebo nezaopatreného dieťaťa
- vypísanie prihlasovacieho lístka k trvalého pobytu,

Potvrdenie o trvalom pobyte

- občiansky preukaz,
- správny poplatok (na základe zákona č. 286/2012 o správnych poplatkoch),
- pri vydaní potvrdenia pre vydanie prvého občianskeho preukazu sa predloží rodný list dieťaťa,
   potvrdenie je oslobodené od poplatku,

Zrušenie trvalého pobytu

- podáva vlastník alebo spoluvlastníci nehnuteľnosti,
- občiansky preukaz,
- doklad o vlastníctve nehnuteľností – nie starší ako 3 mesiace,
- trvalý pobyt nie je možné zrušiť manželke spoluvlastníka ani jeho maloletému dieťaťu,

Miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia je miesto trvalého pobytu jeho matky. Ak nemožno zistiť miesto trvalého pobytu matky, rozumie sa miestom trvalého pobytu dieťaťa v čase jeho narodenia obec, na ktorej území sa dieťa narodilo. Ak ide o dieťa narodené na území Slovenskej republiky, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho narodenia. Ak ide o dieťa narodené v zahraničí, je začiatkom trvalého pobytu deň jeho prihlásenia v ohlasovni.

Za občana mladšieho ako 15 rokov a za občana, ktorý je pozbavený úplne alebo čiastočne spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt jeho zákonný zástupca alebo opatrovník (treba doniesť: rozhodnutie príslušného súdu o danej veci /originál k nahliadnutiu/ a originál rodného listu dieťaťa).

 

RYBÁRSKY LÍSTOK

Podľa § 10 ods. 2 a 3 zákona č. 139/2002 Z. z. o rybárstve v znení neskorších predpisov obec a mestské časti vydávajú na základe ústnej žiadosti fyzickej osobe rybársky lístok trojročný, ročný, mesačný a týždenný. Rybárske lístky majú byť v zmysle citovaného zákona vydávané na obdobie 36 mesiacov, 12 mesiacov, 1 mesiac (28-31 dní) alebo 1 týždeň odo dňa vydania. 

Správny poplatok za vydanie rybárskeho lístka:

a) týždenný                            1,50 €

b) mesačný                            3,00 €

c) ročný                                  7,00 €

d) trojročný                          17,00 €

Oslobodenie:

1. Od poplatku sú oslobodení žiaci a študenti stredných a vysokých škôl študijných odborov s výučbou rybárstva, zamestnanci štátnej správy s ústredným riadením rybárstva, ktorí majú v pracovnej zmluve aktívne vykonávanie rybárstva, odborní zamestnanci na úseku rybárstva, ak majú vykonávanie rybárstva vo svojej pracovnej zmluve, zamestnanci Slovenského rybárskeho zväzu, rybárski hospodári a ich zástupcovia a osoby ustanovené ako rybárska stráž po predložení potvrdenia o výkone pracovnej náplne alebo povolania.

2. Od poplatku sú oslobodení cudzinci, ktorí prídu do Slovenskej republiky na pozvanie alebo so súhlasom prezidenta Slovenskej republiky, Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky.

3. Od poplatku  sú oslobodené osoby do pätnásť rokov.

 

Ako postupovať v prípade úmrtia.