obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

 

- Verejná vyhláška - S19417-2022-IKŽ-21, PLK - vyvesené 22.01.2023

- Verejná vyhláška - S19417-2022-IKŽ-19, PLK - vyvesené 22.01.2023

- Verejná vyhláška - S19417-2022-IKŽ-19, PLK - vyvesená: 16.12.2022
Verejná vyhláška - 19417-2022-IKŽ-21, PLK - vyvesená: 16.12.2022

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Doplnenie dokladov v rámci vydania nového povolenia využívať PLZ ST-2 (Jozef I, II) v Smrdákoch. Vyvesené:17.10.2022   zvesené: 01.11.2022

RÚVZ so sídlom v Senici - výzva na realizáciu jesennej deratizácie

- Verejná vyhláška : vyvesené - 26.07.2022                                                                                                                                                                   zvesené -        

- Verejná vyhláška  :  vyvesené - 01.07.2022

- Verejná vyhláška 

vyvesená: 14.04.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby                                                        " SA_Smrdáky, VN215-455, kabelizácia VNK" 

Akcie pri Spolkovom dome  kultúry v Smrdákoch počasie už neprekvapí

Zmena autobusových spojov od 01.12.2021

 ___________________________________________________________________

Tu si môžete stiahnuť aplikáciu ROZaNA a budete informovaní o dianí v obci

<a href="https://www.rozana.sk/obec/dTLIJjHKZENQ" onclick="target=’_blank’;">


- Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania kabelizácia VNK, VN215-455
- Verejná vyhláška - SA Smrdáky VN215-455, kabelizácia VNK  vyvesené: 10.7.2021

 

- Oznámenie o realizácii projektu - Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily

 

- TTSK - Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov 2021
TTSK - Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov 2021
TS TTSK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
- Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - SA_Smrdáky, VN215-455, kabelizácia VNK                        vyvesené: 10.06.2021
Verejná vyhláška- Územné rozhodnutie / Slovak Telekom, a.s.

Verejná vyhláška - oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného ekologickej stability okresu Senica
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Informácie z Prezídia Policajného zboru MV SR, týkajúce sa opatrení počas mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V SENICI A SKALICI v  čase mimoriadnych opatrení v SR ponúka v krízových prípadoch obyvateľom z okresov Senica a Skalica možnosť využiť naše poradenské služby  formou telefonických,               e-mailových alebo chatových (Messenger) konzultácií.

Metodické usmernenie TS Senica pre občanov ohľadne triedeného zberu odpadov v súčasnej situácii s cieľom zabrániť šíreniu nákazy  Covid 19.

Psychologické krízové poradenstvo

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Smrdáky v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 30,45 %.

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je :

13,00 Eur/ tona.

_________________________________________________________________________________________________________________

 
 

S účinnosťou od 1.9.2019 Poliklinika Senica n.o. ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk

Verejná vyhláška č. 4/2019

                                                                                                             *

                                            Informácia o miere triedenia KO 2018 v obci Smrdáky
*
Smernica o poplatkoch 2019

___________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok