obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

 

Tu si môžete stiahnuť aplikáciu ROZaNA a budete informovaní o dianí v obci

<a href="https://www.rozana.sk/obec/dTLIJjHKZENQ" onclick="target=’_blank’;">


- Oznámenie o realizácii projektu - Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobili

 

TTSK - Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov 2021
TS TTSK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
Verejná vyhláška- Územné rozhodnutie / Slovak Telekom, a.s.

Verejná vyhláška - oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného ekologickej stability okresu Senica
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Informácie z Prezídia Policajného zboru MV SR, týkajúce sa opatrení počas mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V SENICI A SKALICI v  čase mimoriadnych opatrení v SR ponúka v krízových prípadoch obyvateľom z okresov Senica a Skalica možnosť využiť naše poradenské služby  formou telefonických,               e-mailových alebo chatových (Messenger) konzultácií.

Metodické usmernenie TS Senica pre občanov ohľadne triedeného zberu odpadov v súčasnej situácii s cieľom zabrániť šíreniu nákazy  Covid 19.

Psychologické krízové poradenstvo

Opatrenie na zabežpečenie ochrany lesov pred požiarmi v roku 2020

Oznam - ÚPSVaR Senica

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Smrdáky v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 30,45 %.

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je :

13,00 Eur/ tona.

__________________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o vyhlásení výziev

_________________________________________________________________________________________________________________

Termíny kultúrnych a spoločenských akcií v obci Smrdáky
v roku 2020                 
15.2.                Fašiangové hodovanie- Obecná zabíjačka
21.2.                Pochovávanie basy
15.5.                Deň matiek
17.5.                Hody
31.5.                Otváranie letnej kúpeľnej sezóny
5.7.                  Športový deň seniorov
11.7.                Turnaj Troch generácií
25.7.                Memoriál  Jána Horváta
15.8.               100 výročie založenia DHZ Smrdáky
22.8.                Beh kúpeľným parkom

29.8.                Vinobranie 2020 je ZRUŠENÉ

12.9. alebo 15.9.     Hasičská súťaž
09.11. – 15.11.        Týždeň sv. Martina
15.11.                        Hody
4.12.                          Mikuláš, zapálenie stromčeka
6.12.                         Adventné stretnutie s dôchodcami
11.12.                       Stretnutie s dobrovoľníkmi 
31.12.                       Ohňostroj, vítanie Nového roku 2021

 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2020


 

 Informácia o výzve


S účinnosťou od 1.9.2019 Poliklinika Senica n.o. ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk


Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 - 2020

*

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 2. polrok 2019

*

Verejná vyhláška č. 4/2019

                                                                                                             *

                                            Informácia o miere triedenia KO 2018 v obci Smrdáky
*
 
VZN o miestnych daniach č. 01/2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2019
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 03/2019
VZN o spôsobe zásobovania vodou č. 04/2019
VZN o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia č. 05/2019

Smernica o poplatkoch 2019

___________________________________________________________________________________________________________________

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok