obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

...a škola bude znovu vynovená...

   V týchto dňoch po mnohých rokovaniach  sa nám  podarilo hlavne s pomocou poslanca VUC Trnava získať peniaze na obnovu našej základnej školy.

V minulom  školskom roku sme vymenili okná  a dvere na budove  školy a nastávajúci školský rok nový šat dostane strecha.

Teraz prebiehajú práce na verejnom obstarávaní , po vyhodnotení ponúk sa začnú práce na samotnej výmene strechy.  Tieto práce však nebudú mať žiadny dopad na vyučovací proces.     

  Som naozaj veľmi rada, že sa nám spoločnými silami podarilo získať peniaze  na potrebnú vec, chcem však povedať, že sú pred nami ešte ďalšie úlohy aby sme ešte viacej spríjemnili vyučovací proces   a aby sa naše deti v škole dobre cítili. 

 

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2016, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - záverečný účet 2016.

 

PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA na rok 2017

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

Obecné zastupiteľstvo obce Smrdáky schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.06.2016 uznesením číslo 6/2016 Záverečný účet obce Smrdáky za rok 2015. Dokument je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

 

 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok