obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

 

                             Obec Smrdáky, Smrdáky 181, 906 03  Smrdáky

 

Ingrid Tripšanská, ako štatutár obce Smrdáky oznamuje, že eviduje dve voľné pracovné miesta na pozície:

  • Upratovačka v priestoroch materskej školy
  • Upratovačka v priestoroch základnej školy a obecného úradu

Obidve pozície sú na plný pracovný úväzok.

Termín nástupu je 01.01. 2019

Mzda sa poskytuje podľa Zákona č. 553/2003 Z.z. v znení neskorších predpisov- mesačná hrubá mzda 520,- €.

 

Žiadosti zasielajte do 22.10. 2018 na tunajší obecný úrad.

Pracovná náplň a bližšie informácie budú poskytnuté  na osobnom pohovore.  

V Smrdákoch 12.10. 2018

 

 

                                                                        Ingrid Tripšanská

                                                                          starostka obce

 

Oznámenie zámeru Predaj pozemku - osobitný zreteľ p. Kocian

 

Odbor opravných prostriedkov - Rozhodnutie - Lesný celok Holíč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.05.2018 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2017, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - Záverečný účet 2017


Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Smrdáky za rok 2017

 

 


Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2016, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - záverečný účet 2016.

 


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA na rok 2017

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

Obecné zastupiteľstvo obce Smrdáky schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.06.2016 uznesením číslo 6/2016 Záverečný účet obce Smrdáky za rok 2015. Dokument je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

 

 

 
 

Podradené stránky:

Výzva na predloženie cenovej ponuky
Uloženie zásielok