obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

 
Pozvánka na 1. ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva

___________________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie o začaťí stavebného konania spojené s územným konaním a nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška

___________________________________________________________________________________________________________________

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2019

 

___________________________________________________________________________________________________________________

Oznámenie zámeru Predaj pozemku - osobitný zreteľ p. Kocian

 

_________________________________________________________________________________________

 

 

Odbor opravných prostriedkov - Rozhodnutie - Lesný celok Holíč

 

____________________________________________________________________________________________________________________

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.05.2018 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2017, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - Záverečný účet 2017


Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Smrdáky za rok 2017

 

 


Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2016, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - záverečný účet 2016.


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

Obecné zastupiteľstvo obce Smrdáky schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.06.2016 uznesením číslo 6/2016 Záverečný účet obce Smrdáky za rok 2015. Dokument je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

 

 

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok