obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

                                                                           Obec Smrdáky

                                                                             Obecný úrad

                            PSČ 906 03   okres Senica, IČO 310000,  tel. 034/6542911

     Starostka obce Smrdáky  vyhlasuje podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z.z.  o štátnej správe v školstve a v školskej samospráve  a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z.z.  o výkone záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie na funkciu riaditeľa Materskej školy Smrdáky. 

Termín podania prihlášky:  do 24.08.2018

 

Požadované podmienky na odbornosť uchádzačov:

-          odborná a pedagogická spôsobilosť podľa zákona NR SR č. 317/2009 Z.z. o pedagogických                                    zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle

           Vyhlášky č. 437/2009 Z.z. ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné                             požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancoch

           v znení neskorších predpisov

-          vykonanie prvej atestácie, alebo jej náhradnej formy

-          najmenej 5 rokov pedagogickej činnosti

-           osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť podľa § 6 ods. 1 písm. b/ a § 9 zákona č. 317/2009 Z.z.

-          zdravotná spôsobilosť podľa § 6 ods. 1 písm. c/ a § 10 zákona č. 317/2009 Z.z.

-          ovládanie štátneho jazyka, spôsobnosť používať slovenský jazyk v úradnom styku

-          organizačné a riadiace schopnosti

 

Zoznam dokladov, ktoré účastník predkladá do výberového konania:

-          prihláška do výberového konania

-          overená kópia dokladov o vzdelaní a vykonaní I. atestácie, alebo jej náhradnej formy

-          potvrdenie preukazujúce 5 rokov pedagogickej činnosti

-          štruktúrovaný profesijný životopis

-          doklad o bezúhonnosti- výpis z registra trestov /nie starší ako 3 mesiace/

-          písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy

-          lekárske potvrdenie o telesnej a duševnej spôsobilosti pre výkon činnosti učiteľa

-          písomný súhlas uchádzača so spracovaním jeho osobných údajov na účely výberového konania

-          čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov v prílohe žiadosti.

 

Termín podania prihlášky:  do 24.08. 2018

 

 

Prihlášku do výberového konania spolu s uvedenými prílohami je treba zaslať- doručiť v zalepenej obálke s upozornením „Neotvárať – výberové konanie na riaditeľku MŠ Smrdáky“ na adresu:

 

Obec Smrdáky

906 03 Smrdáky č. 181

 

V Smrdákoch 03.08. 2018

 

                                                                          Ingrid Tripšanská

                                                                             starostka obce

 
O Z N A M
Od 10.05. 2018 začal vlastník Západoslovenská energetická  vykonávať preložky elektroenegetického zariadenia  v našej obci a to na hornej časti námestia, na hlavnej ulici pri kostole a na ulici školská a vinohradnícka.   
Pri tejto akcií   vlastník ZSE  vymieňa staré elektrické vedenie , ktoré pozostáva zo štyroch samostatných vodičov za  jednozväzkové káble.
S touto činnosťou súvisí aj výmena  nevyhovujúcich betónových  stĺpov novými.
Počas týchto prác prosíme občanov obce o zhovievavosť a toleranciu.
 
                                                  Ingrid Tripšanská
                                                    starostka obce
 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.05.2018 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2017, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - Záverečný účet 2017


Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky obce Smrdáky za rok 2017

 

 


Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2016, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - záverečný účet 2016.

 


PLÁN KONTROLNEJ ČINNOSTI HLAVNÉHO KONTROLÓRA na rok 2017

 


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

Obecné zastupiteľstvo obce Smrdáky schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.06.2016 uznesením číslo 6/2016 Záverečný účet obce Smrdáky za rok 2015. Dokument je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

 

 

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok