obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2020


NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2020


 Informácia o výzve


S účinnosťou od 1.9.2019 Poliklinika Senica n.o. ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk


Oznámenie o zverejnení Výzvy na výber odborných hodnotiteľov ŽoNFP opatrení PRV SR 2014 - 2020

*

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 2. polrok 2019

*

Záverečný účet obce za rok 2018  

*

Oznámenie zámeru - Predaj pozemnku

*

Verejná vyhláška č. 4/2019

                                                                                                             *

                                            Informácia o miere triedenia KO 2018 v obci Smrdáky
*
Termíny kultúrnych a spoločenských akcií v obci Smrdáky
v roku 2019
23.2.           Fašiangové hodovanie- Obecná zabíjačka
01.3.           Pochovávanie basy
10.5.           Deň matiek
19.5.           Hody
26.5.           Otváranie letnej kúpeľnej sezóny
5.7.             Športový deň seniorov
6.7.              Turnaj Troch generácií
20.7.            Memoriál  Jána Horvátha
24.8.             Beh kúpeľným parkom
31.8.             Vinobranie 2019
07.9.             Hasičská súťaž
4.11. – 10.11.      Týždeň sv. Martina
10.11.                  Hody
5.12.           Mikuláš, zapálenie stromčeka
8.12.           Adventné stretnutie s dôchodcami
13.12.           Stretnutie s dobrovoľníkmi 
31.12.          Ohňostroj, vítanie Nového roku 2020
 

VZN o miestnych daniach č. 01/2019
VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 02/2019
VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce č. 03/2019
VZN o spôsobe zásobovania vodou č. 04/2019
VZN o poplatkoch za  znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia č. 05/2019

Smernica o poplatkoch 2019

___________________________________________________________________________________________________________________

 Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra pre 1. polrok 2019

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 24.05.2018 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2017, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - Záverečný účet 2017

 

Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa 25.05.2017 schválilo Záverečný účte obce Smrdáky za rok 2016, ktorí si môžete pozrieť v nasledujúcom odkaze - záverečný účet 2016.


Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

Obecné zastupiteľstvo obce Smrdáky schválilo na svojom riadnom zasadnutí dňa 20.06.2016 uznesením číslo 6/2016 Záverečný účet obce Smrdáky za rok 2015. Dokument je k dispozícii k nahliadnutiu TU.

 

 

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok