obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Úradná tabuľa

Pozvánka na ustanovujúce zasadnutie Obecného zastupiteľstva  28.11.2022

NÁVRH  PLÁNU  KONTROLNEJ  ČINNOSTI HLAVNÉHO   KONTROLÓRA  NA  1. POLROK 2023

VEREJNÁ VYHLÁŠKA - Doplnenie dokladov v rámci vydania nového povolenia využívať PLZ ST-2 (Jozef I, II) v Smrdákoch. Vyvesené:17.10.2022   zvesené: 01.11.2022

RÚVZ so sídlom v Senici - výzva na realizáciu jesennej deratizácie

- Verejná vyhláška : vyvesené - 26.07.2022                                                                                                                                                                   zvesené -        

- Verejná vyhláška  :  vyvesené - 01.07.2022

- Verejná vyhláška 

vyvesená: 14.04.2022

Pomoc pre Ukrajinu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie o umiestnení stavby                                                        " SA_Smrdáky, VN215-455, kabelizácia VNK" 

Akcie pri Spolkovom dome  kultúry v Smrdákoch počasie už neprekvapí

Zmena autobusových spojov od 01.12.2021

 ___________________________________________________________________

Tu si môžete stiahnuť aplikáciu ROZaNA a budete informovaní o dianí v obci

<a href="https://www.rozana.sk/obec/dTLIJjHKZENQ" onclick="target=’_blank’;">


- Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí územného konania kabelizácia VNK, VN215-455
- Verejná vyhláška - SA Smrdáky VN215-455, kabelizácia VNK  vyvesené: 10.7.2021

 

- Oznámenie o realizácii projektu - Výstavba elektrickej nabíjacej stanice pre elektromobily

 

- TTSK - Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov 2021
TTSK - Regionálna tlačová správa týkajúca sa elektronického sčítania domov a bytov 2021
TS TTSK - Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021
- Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí správneho konania a upustenie od ústneho konania a miestneho zisťovania - SA_Smrdáky, VN215-455, kabelizácia VNK                        vyvesené: 10.06.2021
Verejná vyhláška- Územné rozhodnutie / Slovak Telekom, a.s.

Verejná vyhláška - oznámenie zámeru schválenia dokumentu regionálneho územného ekologickej stability okresu Senica
Oznámenie o začatí územného konania - verejná vyhláška

Informácie z Prezídia Policajného zboru MV SR, týkajúce sa opatrení počas mimoriadnej situácie v Slovenskej republike.

Tím psychológov a poradcov Referátu poradensko-psychologických služieb ÚRADU PRÁCE, SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY V SENICI A SKALICI v  čase mimoriadnych opatrení v SR ponúka v krízových prípadoch obyvateľom z okresov Senica a Skalica možnosť využiť naše poradenské služby  formou telefonických,               e-mailových alebo chatových (Messenger) konzultácií.

Metodické usmernenie TS Senica pre občanov ohľadne triedeného zberu odpadov v súčasnej situácii s cieľom zabrániť šíreniu nákazy  Covid 19.

Psychologické krízové poradenstvo

Oznámenie o úrovni vytriedenia komunálneho odpadu

Obec Smrdáky v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Z.z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov, ktorá  za kalendárny rok 2019 dosiahla úroveň 30,45 %.

Sadzba poplatku za uloženie zmesového komunálneho odpadu a objemného odpadu na skládku odpadov je :

13,00 Eur/ tona.

_________________________________________________________________________________________________________________

 
 

S účinnosťou od 1.9.2019 Poliklinika Senica n.o. ruší prevádzku telefónnej ústredne. Kontakty sú zverejnené na webovej stránke www.poliklinikase.sk

Verejná vyhláška č. 4/2019

                                                                                                             *

                                            Informácia o miere triedenia KO 2018 v obci Smrdáky
*
Smernica o poplatkoch 2019

___________________________________________________________________________________________________________________

Všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2017, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecné záväzné nariadenie č. 6/2006 zo dňa 29.11.2006 o záväznej časti Územného plánu obce Smrdáky. Vyvesené 03.03.2017.

 

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 14.12.2016 poslanci OZ schválili nasledovné dokumenty:

Štatút obce Smrdáky

Rozpočet na rok 2017 - 2018 - 2019

Zásady odmeňovania poslancov v obci Smrdáky

VZN 012017 - daň z nehnuteľnosti

VZN 022017 - miestne dane

VZN 032017 - TKO

VZN 042017 - ostatné poplatky

VZN 052017 - cintorínsky poriadok

Dodatok č. 1 k VZN 062016

 
 

Podradené stránky:

Uloženie zásielok