obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Miestne dane a poplatky

Miestne dane a poplatky sú upravené v príslušnom Všeobecnom záväznom nariadení obce Smrdáky pre daný rok.  

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI

Daň z nehnuteľností zahŕňa daň z pozemkov, daň zo stavieb a daň z bytov a z nebytových priestorov v bytovom dome, ktoré sa nachádzajú na území obce Smrdáky.
Daňové priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť, a v ďalších zdaňovacích obdobiach do tohto termínu, len ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane z nehnuteľností.


Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia nasledujúceho po zdaňovacom období , v ktorom daňovník nadobudol nehnuteľnosť do vlastníctva a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom daňovníkovi zanikne vlastníctvo k nehnuteľností. Pre vyrubenie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k l. januáru zdaňovacieho obdobia.
Fyzická osoba alebo právnická osoba v priebehu príslušného zdaňovacieho obdobia je povinná oznámiť správcovi dane skutočnosti rozhodujúce pre vznik alebo zánik daňovej povinnosti k dani z nehnuteľností a každú zmenu týchto skutočností do 30 dní odo dňa, keď tieto skutočnosti alebo ich zmeny nastali. Daň z nehnuteľností vyrubí správca dane platobným výmerom.

DAŇ ZA PSA

Predmetom dane za psa je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.
Daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník nadobudol psa a zaniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom daňovník už nie je vlastníkom alebo držiteľom psa.
Daňovník je povinný písomne oznámiť vznik daňovej povinnosti správcovi dane do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti. Písomné oznámenie sa doručuje dvojmo na obecný úrad a musí obsahovať najmä označenie vlastníka (resp. držiteľa) psa menom, priezviskom a adresou trvalého pobytu, označenie psa, jeho vek, spôsob a dátum nadobudnutia, stanovište psa uvedením adresy vlastníka, resp. držiteľa, druhy vykonaných veterinárnych očkovaní.
Daň za psa obec vyrubí platobným výmerom. Sadzba dane je uvedená vo Všeobecnom záväznom nariadení schválenom pre daný rok.

Tlačivo - Daňové priznanie z nehnuteľnosti,  za psa... na stiahnutie najdete TU. 

POPLATOK ZA KOMUNÁLNE ODPADY (TKO)

Poplatok za zber, prepravu a zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov sa platí za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktoré vznikajú na území obce Smrdáky. Poplatok sa nevyberá za elektroodpady, použité batérie a akumulátory, za biologicky rozložiteľné kuchynské a reštauračné odpady pochádzajúce od fyzických osôb.

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
- Fyzická osoba, ktorá nie je podnikateľom a má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt,
- Fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je na území obce oprávnená užívať  alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu (neobývaný dom, chalupu, chatu, rekreačný domček), alebo jej časť, objekt, ktorý nie je stavbou, záhradou, vinicou, ovocným  sadom, trvalým trávnym porastom na iný účel ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plocha,
- Právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

Poplatník je povinný v priebehu zdaňovacieho obdobia oznámiť obci vznik a všetky zmeny, ktoré sú rozhodné pre správne určenie poplatkovej povinnosti do 30 dní odo dňa vzniku poplatkovej povinnosti.

Všetky informácie o poplatku za TKO nájdete vo schválenom VZN na príslušný rok.

OSTATNÉ POPLATKY

Osvedčenie podpisu na listine
Podpis sa overuje fyzicky prítomnej osobe, ktorej totožnosť sa overí na základe platného občianskeho preukazu. Listina, na ktorej sa podpis overuje by nemala byť podpísaná vopred. Podpis sa overuje na čestnom prehlásení, splnomocnení, kúpno-predajnej zmluve a i.
Poplatok 2,- € (za osvedčenie jedného podpisu)

Osvedčenie listiny
Osvedčenie listiny sa vykoná na základe predloženia platného občianskeho preukazu. Nevyhnutné je predložiť aj originálne listiny, ktorá sa má overiť.
Poplatok 2,- €  v slovenskom jazyku (za osvedčenie každej aj začatej strany)

Poplatok za vystavenie potvrdenia
Za každé vystavené potvrdenie, ktoré si vyžiada občan, obec vyberie poplatok 1,00 €.
Od poplatku sú oslobodené potvrdenia, ktoré slúžia pre sociálne účely a potvrdenia o účasti na pohrebe.

Ostatné služby a aktuálnu výšku poplatkov nájdete vo Všeobecnom záväznom nariadení pre daný rok.