obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

 

Výsledky komunálnych volieb 2018

 

Počet voličov zapísaných  v zoznamoch voličov

505

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní

299

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku

299

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby do obecného zastupiteľstva

294

Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť

7

Počet zvolených poslancov

7

Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby starostu obce

215

------------------------------------------------------------------------------

 

                                                               

ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

pre voľby starostu obce Smrdáky

 

Obec Smrdáky uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

1. Ingrid Tripšanská, 50 r., starostka obce, Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

                                                               ZOZNAM  ZAREGISTROVANÝCH  KANDIDÁTOV

                                                          pre voľby do Obecného zastupiteľstva v Smrdákoch

 

Obec Smrdáky uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov:

Volebný obvod č. 1

1. Ferdinand Antálek, Ing., 44 r., riaditeľ kvality, nezávislý kandidát

2. Ondrej Bederka, Ing., 35 r., konateľ spoločnosti, Kresťanskodemokratické hnutie

3. Kristína Cintulová, Ing., 32 r., materská dovolenka, Kresťanskodemokratické hnutie

4. Igor Denkóci, 53 r., stavbyvedúci, Slovenská národná strana

5. Viera Ježová, 59 r., pracovná asistentka, nezávislá kandidátka

6. Stanislav Perička, Ing., 37 r., výskumný a vývojový pracovník, Slovenská národná strana

7. Miroslava Poláková, Mgr., 45 r., odborná referentka, Slovenská národná strana

8. Marek Šuranský, 41 r., rodičovská dovolenka, Kresťanskodemokratické hnutie

9. Ladislav Vadovič, 50 r., hlavný majster, nezávislý kandidát

 

Vo volebnom obvode sa volí 7 poslancov.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informácia pre voličov o spracúvaní osobných údajov

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽA MIESTNEJ VOLEBNEJ KOMISIE

          Starostka obce Smrdáky v zmysle § 169 ods.6 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ako zapisovateľku  miestnej volebnej komisie

V Y M E N Ú V A M

Mgr. Miroslava Smoleňáková – pracovníčka Obecného úradu Smrdáky

Súbory na stiahnutie:

menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PODANIE KANDIDÁTNEJ LISTINY

Podanie kandidátnej listiny k voľbám do orgánov samosprávy obcí 2018 v zmysle § 171a § 176  zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov kandidátne listiny pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátne listiny pre voľbu starostu obce Smrdáky sa doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie najneskoršie 60 dní pred konaním volieb to je do 11.09.2018 do 24:00 hodiny.

Politické strany odovzdajú prostredníctvom splnomocnenca a nezávislí kandidáti osobne na Obecný úrad počas úradných hodín.

- zapisovateľke: Mgr. Miroslava Smoleňáková

- telefón: pevná linka č. 034/654 2911, mobil č. 0908/ 702 310

- mail: ousmrdaky@stonline.sk

- v čase úradných hodín:

Pondelok                    8:00 – 12:00        13:00 – 16:00 hod.

Utorok                        8:00 – 12:00        13:00 – 16:00 hod.

Streda                         8:00 – 12:00        13:00 – 17:00 hod.

Štvrtok                       8:00 – 12:00        13:00 – 16:00 hod.

Piatok                         8:00 – 12:00        13:00 – 15:00 hod.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Organizačno-technickú prípravu volieb zabezpečujú pracovníčky obecného úradu: Bc. Eva Milotová, Mgr. Miroslava Smoleňáková

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Určenie volebného obvodu, počet poslancov obecného zastupiteľstva

Obecné zastupiteľstvo v Smrdákoch v zmysle § 166 ods.3 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

                                                                                u r č i l o

počet volebných obvodov a počet poslancov obecného zastupiteľstva nasledovne :

počet volebných obvodov -

počet volených poslancov -

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oznámenie o počte obyvateľov obce Smrdáky pre voľby do orgánov samosprávy obcí

dňa 10. novembra 2018. 

Obec Smrdáky podľa § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že ku dňu vyhlásenia volieb má

obec Smrdáky 594 obyvateľov.

 

    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú

v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

II

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

- výkon trestu odňatia slobody,

- právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

- pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky
do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená
pokuta 33 eur.