obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020

Výsledky parlamentných volieb v našej obci

 

Volebná účasť v našej obci bola 77,84 %. 

Počet voličov zapísaných v zozname voličov: 564

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní: 439

z toho

- počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny: 2

- počet voličov, ktorí hlasovali na základe hlasovacieho preukazu: 79

Obec vydala 15 hlasovacích prukazov.

 

 

Dátum a čas konania volieb

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú

v sobotu 29. februára 2020 od 7:00 do 22:00 h.

 

Vyhlásenie volieb NR SR 2020

Informácia pre voliča

V súvislosti s plnením úloh, ktoré vyplývajú z harmonogramu organizačno-technického zabezpečenia volieb do Národnej rady Slovenskej republiky Vám oznamujeme, že v obci Smrdáky sú osobami zodpovednými za organizačnú a technickú prípravu volieb a ich vykonanie: 

Mgr. Miroslava Smoleňáková -  tel. kontakt: 034/654 29 11                                                                                                           

 

Adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie, žiadostí o vydanie hlasovacích preukazov a doručovanie ďaľších písomností: 

emailová adresa: ousmrdaky@stonline.sk

adresa:  Obec Smrdáky,  Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky

 

Obec Smrdáky utvorila 1 volebný okrsok.

 

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

-  vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný

-  v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

 

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou 

Volič, ktorý má trvalý pobyt v obci Smrdáky a v čase volieb do NR SR bude mimo územia republiky, môže požiadať
o voľbu poštou:

v listinnej forme:

na adresu obce: Obec Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020,

elektronicky (e-mailom):

na adresu: ousmrdaky@stonline.sk. Žiadosť musí byť doručená najneskôr v piatok 10. januára 2020.

 

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať údaje o voličovi:

-  meno a priezvisko,

-  rodné číslo,

-  adresu trvalého pobytu v Slovenskej republike,

-  adresu miesta pobytu v cudzine.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní pred termínom volieb voličovi, na adresu miesta pobytu v cudzine:

-  obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,

-  hlasovacie lístky,

-  návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“ a vypísanou adresou obce Smrdáky ako adresáta a adresou voliča ako odosielateľa),

-  poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania vloží volič hlasovací lístok do obálky s úradnou pečiatkou obce Smrdáky a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky označenej heslom „VOĽBA POŠTOU - ELECTION BY MAIL“, Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ ( volič).

Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci Smrdáky najneskôr posledný pracovný deň voľbami.

Voličovi, ktorý pri elektronickej komunikácii využil sprostredkovateľský portál, odporúčame overiť si doručenie svojej žiadosti o voľbu poštou priamo na obecnom úrade.

 

Adresa na doručenie žiadosti  o voľbu poštou na Obec Smrdáky

Adresa: Obec Smrdáky 181, 906 03 Smrdáky

Kontaktná osoba: Mgr. Miroslava Smoleňáková, tel. kontakt 034/654 2911

Emailové adresy na doručenie žiadostí o voľbu poštou: ousmrdaky@stonline.sk

 

Príloha:

Žiadosť o voľbu poštou

Podrobné informácie - voľba poštou