obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Povinné informácie

Identifikácia správcu obsahu (webmaster)

Obec Smrdáky, Ingrid Tripšanská, starosta@obec-smrdaky.sk, +421346542913

Kompetencie správcu obsahu

Obec Smrdáky je samostatný územný a správny celok SR. Združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom č. 138/1991 Zb. o majetku obcí samostatne hospodári s vlastným majetkom a vlastnými príjmami, pričom výkon samosprávy je definovaný v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov.

Zverejnenie úradných hodín správcu obsahu

Úradné hodiny sú zverejnené na stránke Samospráva » Obecný úrad, referáty

Kontakt pre komunikáciu s inými orgánmi verejnej správy a verejnosťou

Meno prevádzkovateľa: Ingrid Tripšanská
E-mailová adresa prevádzkovateľa: starosta@obec-smrdaky.sk
Telefón prevádzkovateľa: +421346542913

Identifikácia technického prevádzkovateľa

WEDOS, s.r.o.

Vyhlásenie o prístupnosti webového sídla

Webové sídlo obce Smrdáky je tvorené so snahou o dosiahnutie maximálnej prístupnosti a maximálnej prehľadnosti svojho obsahu. Spĺňa štandardy W3C a vo veľkej miere vyhovuje požiadavkám WCAG 2.0.

Rozloženie stránky a obsah je publikovaný v štruktúrovanom jazyku html5. Vizuálna prezentácia je vytvorená pomocou kaskádových štýlov (CSS3). Stránky spĺňajú štandardy pre tvorbu informačných systémov verejnej správy, podľa výnosu ministerstva financií Slovenskej republiky č.312/2010 Z.z. z 9. júna 2010 o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy.

Všetky obrázky a fotografie nesúce nejaký obsah sú označené pomocou atribútov "alt" a/alebo "title". Ilustračné obrázky sú označené prázdnym atribútom "alt" (empty).

Všetky farby textu a pozadí sú navrhnuté tak, aby boli v dostatočnom kontraste a mali dostatočný rozdiel jasu. Texty by teda mali byť dobre čitateľné aj pre užívateľov s poruchami zraku a pozornosti a inými disfunkciami sťažujúcimi vnímanie textového obsahu. Web stránka je plne použiteľná aj pri nastavení pracovného prostredia "Vysoký kontrast" (High contrast).

Stránka je prevádzkovaná v redakčnom systéme (CMS) PSoIT.