obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Spoločný stavebný úrad

Na zabezpečenie preneseného výkonu štátnej správy na úseku územného plánovania, stavebného poriadku a vyvlastnenia pre obce bol na základe zmluvy s mestom Senica zriadený Spoločný obecný úrad (SOÚ). SOÚ vykonáva činnosť od 1. januára 2003 a mesto Senica má zmluvu uzatvorenú s obcami: Borský Svätý Jur, Cerová, Častkov, Dojč, Hlboké, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Koválov, Kúty, Moravský Svätý Ján, Osuské, Plavecký Peter, Podbranč, Prietrž, Prievaly, Rohov, Rovensko, Rybky, Sekule,  Senica, Smrdáky, Sobotište, Šajdíkove Humence.

1. Účastníci zmluvy zriaďujú Spoločný obecný úrad v Senici na zabezpečovanie úloh štátnej správy zverených zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku – stavebný zákon v znení neskorších predpisov do pôsobnosti účastníkov:
- spoločná podateľňa a výpravňa písomností na úseku zverenej pôsobnosti
- spoločný archív

2. Úsek územného plánovania
- územné konanie, vydávanie územných rozhodnutí

3. Úsek stavebného poriadku
- stavebné konania
- vydávanie stavebných povolení, zmien stavieb a udržiavacích prác
- povoľovanie terénnych úprav, prác a zariadení
- kolaudácie stavieb
- zmena a užívanie stavby
- údržby stavieb a ich odstraňovanie
- vstupy na cudzie pozemky a stavby
- dodatočné povolenie stavby
- opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe
- riešenie rozporov
- občiansko právne a iné námietky
- prešetrovanie sťažností a petícií
- riešenie priestupkov
- evidencia a ukladanie rozhodnutí
- štátny stavebný dohľad podľa § 98 a 99 stavebného zákona
- povolenie a drobné stavby
- ohlásenie stavebných úprav - § 55 stavebného zákona
- vyvlastňovacie konanie začaté podľa zákona 103/2003 pred 1. aprílom 2003
- vyvlastňovacie konanie

Spoločný obecný úrad /stavebný úrad má sídlo v Senici - v administratívnej budove Mestského úradu, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica. Potrebné dokumenty na stiahnutie nájdete TU.