obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Plán hospodárskeho a sociálneho rozvoja - cieľe

Cieľ 1:

Vytvoriť podmienky pre zhodnotenie súčasnej základne rekreácie a cestovného ruchu v obci a dobudovať a skvalitniť rekreačné a športové vybavenie a informačný systém.  

Zámer
Nositeľ
Zdroje financovania
Prepojenie
na národné
 progr.dokumenty
Čas realizácie
potrebné fin.zdroje
Spolupráca, partnerstvá
Propagácia a informačný systém
Obec
Mikroregión
Podnikatelia
Rozpočet obce
ERDR-Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný rozvojový plán
Národný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a služby
Priorita 2:Rozvoj CR
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľa zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Obce mikroregiónu
Vybudovanie Informačného strediska a penziónu
Obec
Podnikatelia
Rozpočet obce
ERDR-Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný rozvojový plán
Národný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a služby
Priorita 2:Rozvoj CR
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Podnikatelia
Dobudovanie športového areálu
Obec
Podnikatelia
Rozpočet obce
ERDR-Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný rozvojový plán
Národný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a služby
Priorita 2:Rozvoj CR
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Podnikatelia
Vybudovanie verejného kúpaliska (Krytá hala) 
Obec
Podnikatelia
ERDR-Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný rozvojový plán
Úverové zdroje
Národný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a služby
Priorita 2:Rozvoj CR
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Podnikatelia

Cieľ 2:

V nadväznosti na rozvoj  v regióne vytvoriť podmienky pre rozvoj bývania v zdravom životnom prostredí s príslušnou občianskou vybavenosťou.

Zámer
Nositeľ
Zdroje financovania
Prepojenie
na národné
 progr.dokumenty
Čas realizácie
potrebné fin.zdroje
Spolupráca, partnerstvá
Výstavba rodinných domov –Technická infraštruktúra
Obec
Vlastníci pozemkov
ERDF- Európsky fond regionálneho rozvoja
MVaRR SR
Národný rozvojový plán (sektorový operačný program Základná infraštruktúra
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Obec
Vlastníci pozemkov
Výstavba malometrážnych a sociálnych bytov
Obec
 
Rozpočet obce
Budúci nájomníci
Štátny fond rozvoja bývania
 
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu.
Obec
Budúci nájomníci

Cieľ 3:

Vytvoriť podmienky pre uplatnenie sa na miestnom trhu práce a realizovať aktivity zvyšujúcu domácu zamestnanosť.

Zámer
Nositeľ
Zdroje financovania
Prepojenie
na národné
 progr.dokumenty
Čas realizácie
potrebné fin.zdroje
Spolupráca, partnerstvá
Vytvorenie zóny pre miestnu výrobu, výrobné služby a technické služby
Poľnohospodárske družstvo Koválov
Podnikatelia
Vlastníci pozemkov
Obec
Slovenská záručná a rozvojová banka
ERDR-Európsky fond regionálneho rozvoja
Národný rozvojový plán
Národný rozvojový plán (Sektorový oper. program Priemysel a služby
Priorita 1:Rast konkurencieschopnosti priemyslu a služieb s využitím domáceho rastového potenciálu
Realizácia  na základe špecifikácie nositeľov zámeru.
Finančné zdroje podľa projektu priemyselnej zóny.
Podnikatelia
Vlastníci pozemkov
Pooľnohospodárske družstvo Koválov