obec Smrdáky

Oficiálna web stránka obce

+421 346542911

Vitajte na stránkach obce Smrdáky. Sme tu pre Vás.

Všeobecne záväzné nariadenia obce Smrdáky

Všeobecne záväzné nariadenia platné

Všeobecne záväzné nariadenie č. Dodatok č. 1 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠK a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu v MŠ, ZŠ.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2023/04 VZN o podmienkach nakladania s obecnými bytmi na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2023/03 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠK a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu v MŠ, ZŠ..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2023/02 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2023/01 VZN o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2022/03 VZN o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠK a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu v MŠ, ZŠ..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2022/02 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2022/01 VZN o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2021/04 o podmienkach držania psov v obci Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2021/03 Cintorínsky poriadok.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2021/02 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2021/01 VZN o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2020/04 o ochrannom pásme pohrebiska v obci Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2020/03 o organizácií miestneho referenda.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2020/02 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2020/01 o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/07 o výške príspevku za pobyt dieťaťa v MŠ a v ŠK a o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa na stravu v MŠ, ZŠ.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/06 o podmienkach umiestňovania volebných plagátov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/05 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/04 O spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových vôd a o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/03 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/02 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2019/01 o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/06 o zavedení a poskytovaní elektronických služieb.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/05 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov znečistenia.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/04 o ostatných poplatkoch..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/03 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/02 o miestnych daniach..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2018/01 o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/06 o záväznej časti územného plánu obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/05 o výstavbe, správe, údržbe a prevádzkovaní pohrebiska na území obce Smrdáky - Cintorínsky poriadok.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/04 o ostatných poplatkoch..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/03 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/02 o miestnych daniach..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/01 o miestnych daniach na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2017/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/06 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/05 o ostatných poplatkoch.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/04 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v ZŠ Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/03 o miestnom poplatku za komumálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/02 o miestnych daniach..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2016/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komumálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky..

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2015/05 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na žiaka materskej školy, školského klubu detí, školskej jedálne na území obce Smrdáky .

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2015/04 o podmienka prideľovania nájomných bytov.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2015/03 o komunálnom odpade.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2015/02 o miestnych daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2015/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2013/03 o miestnom poplatku za komunálny odpad.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2013/02 o miestnych daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2013/01 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2012/03 VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2012/02 VZN O MIESTNYCH DANIACH.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2012/01 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2011/03 o podmienkach určovania a vyberania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2011/02 o miestnych daniach.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2011/01 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2010/07 o určení školského obvodu základnej školy na území Obce Smrdáky.

Všeobecne záväzné nariadenia zrušené

Nie je zverejnené žiadne zrušené VZN.